VILLKOR

Allmänna villkor för uthyrning av stugor och lägenheter antagna av Föreningen Sverige Turism den 29 maj 1990 efter överläggningar med Konsumentverket.

Vem är ansvarig?
Ansvarig uthyrare är:
Vimmerby Camping AB
Box 123
S-598 22 Vimmerby
Tel. 0492-314 10
Som uthyrare är vi skyldiga se till att:
  • Du får en skriftlig bekräftelse på din bokning som du är skyldig att kontrollera för att undvika missförstånd.
  • Du får handlingar och uppgifter om var nyckeln kan hämtas i god tid, men inte nödvändigtvis mer än 30 dagar före avtalad ankomstdag.
  • Stugan/lägenheten stämmer med beskrivningen. Vi ansvarar inte för löften som ägaren eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt till dig utan vår vetskap och som vi inte känt till eller borde känt till. (Försök att få sådant på papper för säkerhets skull.)
  • Du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning.
  • Du får disponera stugan/lägenheten från kl 15.00 avtalad ankomstdag till kl 12.00 avresedagen, om inget annat bekräftats. Bytesdag är alltid lördag.
Om du inte är nöjd med stugan/lägenheten , så är det oss du skall vända dig till. Läs mer om detta nedan.
 
När blir en bokning bindande?
Både du (köpare) och vi (säljare) är bundna vid hyresavtalet så snart det bekräftats vid bokningen och köparen betalat anmälningsavgiften (eller hela hyran).
 
När ska avgiften betalas?
Hela avgiften skall betalas inom tio (10) dagar från datumet bekräftelsen skickats ut.
 
Vad händer om avgiften inte betalas i tid?
Om avgiften inte betalats i tid kan avtalet om bokning förklaras ogiltigt, och bokningen stryks. Om hyran inte betalas räknas detta automatiskt som en avbokning, och reglerna för avbokning gäller.
 
Vad gäller vid avbokning?
Avbokning kan göras muntligt eller skriftligt och bekräftas alltid skriftligen av oss.
 
Vad händer om något inträffar som omöjliggör avtalad vistelse?
Du kan skydda dig mot avbeställningskostnader genom att köpa ett avbeställningsskydd. Denna kostnad inbetalas i samband med anmälningsavgiften. Det kostar 100 kr per stuga/lägenhet och innebär att du i vissa fall kan avboka fram t.o.m.dagen före avtalad ankomst mot en avbokningsavgift på 200 kr per stuga/lägenhet.
Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som inte får ha varit kända när du bokade:
a) dödsfall sjukdom eller olycksfall av allvarlig art,som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär.
b) inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
c) det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll,som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad.
Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget bör sändas till oss så snart som möjligt, helst inom en vecka från avbokningsdagen. Avgiften för avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbokning.
 
Vad har jag för rättigheter?
Om vi inte tillhandahåller stugan/lägenheten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig en annan stuga/lägenhet vars skillnader mot den du bokade är så små att de saknar betydelse för dig, så har du rätt att säga upp hyresavtalet. Vi måste då betala tillbaka allt det du betalat oss och ersätta dig för dina styrkta och rimliga kostnader, med avdrag för den nytta du kan ha haft av stugan/lägenheten. I stället för att säga upp hyresavtalet, kan du begära att vi sätter ned hyran.
 
Vad har jag för skyldigheter?
Du måste vårda stugan/lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Du får inte använda stugan/lägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomten, än vad du uppgav vid bokningen. Du måste städa ordentligt före avresan. (Följ de anvisningar, som finns tillgängliga i din stuga/lägenhet.) Om du missar detta kommer vi att utföra städning på din bekostnad.
 
Force Majeur
Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikter, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan/lägenheten.
 
Vad händer vi oenighet mellan köpare och säljare?
Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig.
 
Särskilda villkor
  • Hyresgästen skall alltid kontrollera fakturabekräftelsen för att undvika missförstånd.
  • I priset ingår hela hyreskostnaden för stugan för det antal personer, som finns angivet i objektbeskrivningen och som aldrig får överstigas i objektet under boendeperioden. 
  • Kostnaden för ev. extrabäddar tillkommer med 50-275 kr.
  • Ett barn under 2 år får medfölja utan extra kostnad. Elström ingår om ej annat angives. Eltillägg kan förekomma under den kalla årstiden.
  • Avstånden i objektbeskrivningarna är endast cirkaavstånd och är ej att förknippa med exakta avståndet.
Vi reserverar oss för ändrade priser p.g.a. eventuella skatteändringar samt textfel i våra logipresentationer
samt prislista. Samtliga priser är inklusive moms.